Algemene huurvoorwaarden

Waarborg:
De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of afbetaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangst name van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft A & S TENTENVERHUUR het recht het contract te verbreken en alle tot dan toe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen. De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Betaling:
De huur dient voldaan te worden vóór de opbouw van de tent, wij aanvaarden enkel cash geld.

Aansprakelijkheid:
Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de tent is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook is de huurder gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden.

A & S TENTENVERHUUR kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de tent en/of onderdelen daarvan. Eventuele schades aan de tent worden verrekend met de waarborg, indien de schade meer bedraagt dan de borg dan dient het restant te worden bijbetaald.

Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

Verzekering/vergunning:
Alle ontleende materialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf voor te zorgen. Nodige vergunningen die voortvloeien uit gebruik van de tent (vb: SABAM) zijn ten laste van de huurder.

Plaatsing:
A & S Tentenverhuur rekent voor het opstellen en afbreken van zijn tenten, leveringen van materialen steeds op de aanwezigheid van minstens één persoon. Dit om de plaats van opstelling aan te wijzen. Bij verankering van de tent door middel van haringen zal de huurder ons zeggen waar we deze mogen slaan wat wil zeggen dat hij zeker is dat er zich geen leidingen in de ondergrond bevinden. Indien het niet mogelijk blijkt de tent neer te zetten, zal de tent niet neergezet worden en dient de huursom alsnog voldaan te worden. Bij sterke wind of hevig onweer zal de tent niet opgezet worden. Voor de levering van tenten en feestmateriaal rekenen wij een vergoeding van € 0,50/km aan.

Wat betreft onze legvloer is het belangrijk dat uw gazon of ondergrond relatief vlak is. Wanneer wij e ondergrond moeten nivelleren rekenen wij een extra uurloon aan van €30/u p.p. (excl BTW.)

De prijs van onze legvloer is enkel geldig wanneer wij met onze camionette en aanhangwagen tot vlak bij de plek waar de vloer/tent moet komen, kunnen rijden. Wanneer dit niet kan kunnen wij een extra vergoeding aanrekenen.

Gebruik:
Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Baufort) moet de tent winddicht afgesloten worden.

Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of ander zaken te bevestigen zonder de toestemming van de verhuurder.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt en goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling.